توضیحات

برای دانلود بخشی از کتاب مدار منطقی پوران پژوهش | بانک کتاب رابوک روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

کتاب مدار منطقی پوران پژوهش

کتاب مدار منطقی پوران پژوهش

کتاب مدار منطقی پوران پژوهش

توضیحات کتاب مدار منطقی پوران پژوهش 

کتاب حاضر حاصل چندین سال تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میباشد. ویرایش جدید این کتاب مرجع بسیار مناسبی براي داوطلبان کنکـور کارشناسـی ارشـد مـیباشـد. بـه طوریکه با مطالعه این کتاب دیگر نیاز به هیچ منبعی نیست. کتاب در 8 فصل تنظیم شده است و انتهاي هر فصل تستهاي رسمی و تألیفی آمده است و پاسخ جامع و کاملی به تستها داده شده است. قبل از بررسـی تستهاي هر فصل ابتدا مطالب آن فصل را با دقت مطالعه کنید و سپس تستها را کامل بررسی کنید، زیـرا در این صورت تستها را به راحتی پاسخ خواهید داد.
فصل 8 در سالهاي اخیر در کنکورهاي رسمی مطرح نشده است. ولی بهتر است فصل 8 مطالعه شـود.
براي مطالعه عمیقتر اعداد و جمع کننده ها و ضرب کننده هـا، فـصل اول کتـاب معمـاري کـامپیوتر را حتمـاً مطالعه بفرمایید.