توضیحات

کتاب آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان Top Notch Teachers book

شرح کتاب و توضیحات Top Notch Teachers book

• بانک سوالات و پاسخنامه تمام سوالات • روش تدریس و متدولوژی تدریس کتاب • متن کامل تمام بخش های listening • فعالیت های بیشتر برای بحث آزاد free discussion • تمرین های بیشتر برای بخش گرامر • چارت های گرامری • استراتژی یادگیری • متن کامل تمام آهنگ های کتاب • تمرین و فعالیت برای بخش آهنگ ها • فعالیت هایی برای تلفظ • فعالیت های speaking • متن کامل ویدئوها • جدول ارزیابی زبان آموزان و جدول ارزیابی پیشرفت speaking زبان آموزان • تمرین های درک مطلب بیشتر برای بخش reading • کارت های تمرین مکالمات گروهی • فعالیت های speaking • پاسخ نامه تمرین های کتاب کار • استفاده هدفمند از آهنگ ها در آموزش ساختارهای زبانی • کاربرگ برای بخش writing • راهنمای مطالعه هر درس • تست مجزا برای هر درس • تست مجزای listening هر درس • تست کل کتاب • درس های آموزش تلفظ مکمل برای تمرین بیشتر • نهادینه و کاربردی کردن لغات و درس ها