توضیحات

برای دانلود بخشی از کتاب  معادلات دیفرانسیل (مهدیان) پوران پژوهش روی آیکون زیر کلیک کنید.

معادلات دیفرانسیل (مهدیان) پوران پژوهش

معادلات دیفرانسیل مهدیان

معادلات دیفرانسیل مهدیان

توضیحات معادلات دیفرانسیل (مهدیان) پوران پژوهش

 

در این کتاب روشهاي کارامدي توسط مولف ابداع شده که مبتنی بر الگوریتم هاي بسیار ساده هسـتند و خواننـده میتواند با تسلط به این روشها، سوالهاي مربوط به هر بخش را، صرفنظر از درجه سختی آنها، در زمانی کوتـاه پاسـخ دهد. به علاوه فلوچارتهایی طراحی شده که میتوانند به دانشجویان کمک شایانی در دستهبندي معـادلات و تشـخیص نوع آنها نماید. آنچه در این کتاب میخوانید محصول تجربه چندین سال تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیـر بـوده و در طی این مدت تمامی روشها و دیدگاه هایی که در آن مطرح شده بارها ویرایش و بازبینی شده اسـت. در تـالیف ایـن کتاب کوشش شده تا سرفصلهاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با حداکثر پیوستگی بـه گونـه اي آورده شـوند که خواننده بتواند به سهولت مطالب را بیاموزد و ارتباط آنها را با یکدیگر ارزیابی نماید. از ایـن رو موضـوعات مـرتبط هـر فصل در بخشهاي جداگانهاي دستهبندي شدهاست تا قابلیت فهم و بهخاطرسپردن آنها حداکثر شود.