توضیحات

راهنماي جامع تغذيه و سبک زندگي سالم در بارداري و شيردهي

 

 

اين کتاب مشتمل بر 38 فصل مي باشد. در دو فصل اول کتاب،اصول تغذيه و سبک زندگي سالم بيان شده است.در ادامه ي مطلب ،به نيازهاي تغذيه اي زنان باردار و شيرده پرداخته شده و در فصول جداگانه تاثيرات درشت مغذي ها و ريزمغذي ها بر سلامت مادر و جنين بحث شده است.
مشخصات كليدي:
* مرجعي براي آموزش و مشاوره تغذيه و سبک زندگي سالم در دوران قبل از بارداري،بارداري و شيردهي

* ارائه توضيحات جامع در مورد اهميت تغذيه اي انواع ريزمغذي ها در بارداري و شيردهي همراه با مقادير توصيه شده جهت دريافت انواع مواد غذايي

* مرور اهميت و تاثيرات رفتارهاي سبک زندگي قبل از بارداري و بارداري بر رشد و تکامل جنيني

 

مشخصات مؤلف / مترجم:
فريده کاظمي

دکتراي بهداشت باروري از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

* زينب علي مرادي

دکتراي بهداشت باروري از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

* نسيبه روزبه

دکتراي بهداشت باروري از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي