توضیحات

جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

 

اين کتاب در هشت فصل تمامي نکات مورد نياز جهت نگارش مقالات انگليسي را ذکر نموده که شامل:فنون و نکات نگارشي،گرامر رايج در مقالات،ليست کاملي از واژگان،عبارات و اصطلاحات انگليسي،ليستي از ژورنال هاي طبقه بندي شده بر اساس موضوع همراه با فاکتور تاثيرگذاري و همچنين ليست آخرين سياهه نشريات نامعتبر و جعلي مي باشد.
مشخصات كليدي:
* نکات کاربردي جهت نگارش مقالات ISI

* واژگان و اصطلاحات کاربردي مقالات ISI

* نکات گرامري مختص نگارش مقالات ISI

* ليست آخرين سياهه نشريات نامعتبر و جعلي

مشخصات مؤلف / مترجم:
سيد محمد غيبي حيات

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دکتر شهرام نظريان

عضو هيات علمي دانشگاه جامع امام حسين