توضیحات

برای دانلود بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (بخش دوم) پوران پژوهش روی آیکون زیر کلیک کنید.

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (بخش دوم) پوران پژوهش

توضیحات تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (بخش دوم) پوران پژوهش

در نگارش این کتاب سـعی شـده است که احساس حضور در یک کلاس درس براي خواننده تداعی شود و به همـین منظـور مطالـب کتاب در غالب جلسات متفاوت ارائه شده است. البته براي نظم بخشیدن به موضوعات مـورد بحـث، علاوه بر ساختار جلسه اي، مطالب به صورت موضوعی هـم تحـت عنـوان شـش فصـل دسـته بنـدي شده اند که هر فصل به تناسب حجم مطالب آن شامل چند جلسه خواهد بود. از طرفی جلسـات بـه دو دسته تقسیم شده اند:

  • جلسات شرح درس: شامل شرح کامل درس به بیان روان و ساده هستند، به نحوي که مطالـب ارائه شده براي تمام خوانندگان و با هر سطح علمـی، گویـا و مفهـوم باشـند . در جلسـات شـرح درس بیشتر تمرکز ما بر روي بیـان دقیـق و کامـل مفـاهیم درس اسـت و بـه هـیچ وجـه وارد جزئیات و ریزهکاريهایی که براي حل برخی سؤالات به آنها نیاز خواهید داشت نخواهیم شد.
  • جلسات حل تمرین: در این جلسات همانطور که از نام آنها پیداست به حل مسـائل متنـوع و نسبتاً دشوار پرداخته شده است. در حقیقت در جلسات حل تمرین سـعی کـرده ایـم کـه تمـام ریزه کاريها و نکات اضافه اي که در جلسات شرح درس به آنها پرداخته نشده را در خلال حـل مسائل گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.