توضیحات

 

بانک سوالات تالیفی و آزمون نظریه های یادگیری پوران پژوهش

بانک سوالات تالیفی و آزمون نظریه های یادگیری پوران پژوهش

بانک سوالات تالیفی و آزمون نظریه های یادگیری پوران پژوهش

توضیحات بانک سوالات تالیفی و آزمون نظریه های یادگیری پوران پژوهش

این کتاب نوشته سید سعید ترابی،نصرالله ویسی،معصومه قریب بلوک،فاطمه ناظمی در سال 1396 منتشر شد.