توضیحات

اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي جامعه نگر

 

با توجه به ماهيت،اين حرفه مسايل و چالش هاي اخلاقي زيادي را به همراه دارد،که آگاهي و نحوه ي برخورد پرستاران و دانشجويان پرستاري با اين چالش ها اجتناب پذير است.از اين رو،کتاب حاضر گردآوري مهم ترين و رايج ترين چالش هاي اخلاقي حرفه اي در پرستاري مي باشد. شايان ذکر است اگر چه عنوان کتاب اخلاق حرفه اي در پرستاري نام گذاري شده است،اما ساير اعضاي تيم مراقبتب و درماني مددجو نيز مي توانند از آن بهره گيرند.
مشخصات كليدي:
* دربردارتده مهم ترين و رايج ترين چالش هاي اخلاقي حرفه اي در پرستاري

* قابل استفاده براي پرستاران و اعضاي تيم مراقبتي و درماني مددجو

مشخصات مؤلف / مترجم:
دکتر منصوره تجويدي

دکتراي تخصصي پرستاري

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج