توضیحات

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

آبی ادبیات کنکور قلمچی – بانک کتاب رابوک

 

آبی ادبیات کنکور قلمچی ویژه رشته های انسانی ، ریاضی و تجربی

✔ اکثر سوال های این کتاب به صورت پیمانه های ۱۰ سوالی است.
✔ تعداد کمتری از سوال های کتاب پیمانه های ۲۰ سوالی است.
✔ ۶۶۳ تست از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور
✔ ۴۸ درس نامه جامع موضوعی در بخش های لغت , املا, دستور, آرایه های ادبی و معنی و مفهوم
✔ ۴۳۱ معنی و مفهوم به صورت مصدری به همراه مثال کاربردی
✔ ۱۳ آزمون ترکیبی, در پایان هر فصل ارائه شده است.

 

توضیحات

کتابی که با عنوان ادبیات کنکور فرا روی شماست، ثمره ی تلاش و برنامه ریزی کارشناسان و مؤلّفان کانون فرهنگی آموزش است که به عنوان یک مجموعه ی کاملِ سؤال ها ی طبقه بندی شده، می تواند توانِ علمی و قدرت استنباط و فهم ادبی دانش آموزان و داوطلبان عزیز را بالاتر برده و آمادگی و آگاهی لازم در پاسخ گویی به سؤال های آزمون هایِ زبان و ادبیات فارسی، به ویژه سؤالات کنکو رهای سراسری را به همراه داشته باشد.
مؤلّفان کتاب با شناخت کامل از تغییر رویکردهای نظام جدید آموزش به منظور پاسخگویی هر چه دقیق تر به نیاز های دانش آموزان عزیز و فضای آموزشی، کتاب حاضر به صورت درس به درس و منطبق با اهداف کتا ب های درسی در چند قسمت و به شرح زیر تنظیم شده است که می تواند در ارتقای توانمندی داوطلبان عزیز کنکور،بسیار مؤثّر باشد.

 

۱- ارائه ی درس نامه های موضوعی و محتوایی در ابتدای هر درس

با توجه به اقبال عمومی دانش آموزان به مطالعه ی موضوعی درس ادبیات، درس نامه ی ابتدای هر درس به صورت موضوعی با محوریت نکات کلیدی و تعیین کننده در پاسخگویی به انواع سؤا لها و در بخش های لغت، املا، دستور، آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات و معنی و مفهوم تنظیم شده اند. در بخش لغت، معنای واژگان مهم بخش اعلام و همچنین واژگانی که در کتاب معنی نشده اند، به طور کامل ارائه شده است و در بخش املا هم واژگان مهم املا و همچنین واژگان هم آوا برای تسلط بیشتر شما ارائه شده است. در بخش دستور و آرای ه های ادبی، جدیدترین موضوعات هر درس به همراه مثال های آموزشی جهت یادگیری بهتر شما ارائه شده است. در بخش معنی و مفهوم هم کلیه مفاهیم کلیدی درس به صورت مصدری همراه با مثال کاربردی در کنار هم مرتب شد ه اند.

۲ – طبقه بندی موضوعی سؤال ها بر اساس لغت و املا، دستور و آرایه های ادبی، معنی و مفهوم،

در قالب پیمانه های ۱۰ « معنی و مفهوم » و « دستور و آرایه های ادبی » ،« لغت و املا » تست ها تحت سه عنوان سؤالی تنظیم شده است که بر اساس اهمیت هر موضوع در هر درس، تعداد پیمانه ها متغیر است . با تنظیم سؤال ها به روش پیمانه های – موضوعی، می توانید هم به صورت موضوعی تمرین کنید و هم به کمک فهرست مشاوره ای این کتاب در یک نگاه و بر اساس تعداد پیمانه های هر موضوع به راحتی با موضوعات پراهمیت هر درس آشنا شوید. منابع تستی این کتاب عبارت اند از: پرسش های چهار گزینه ای از کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور تا سال ۹۷ و پرسش های چهار گزینه ای کانون فرهنگی آموزش که هم چنان در فضای جدید کتاب های درسی قابل استفاده هستند و پرسش های تألیفی جهت پوشش کامل مباحث جدید.

۳- ارائه ی سؤال های ترکیبی در قسمت های پایانی هر فصل

در انتهای هر فصل یک پیمانه ۲۰ یا ۱۰ سؤالی به صورت ترکیبی از موضوعات لغت و املا، دستور و آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات و معنی و مفهوم برای جمع بندی موضوعات تنظیم شده است.

 

ویژگی های مهم کتابآبی ادبیات کنکور قلمچی – بانک کتاب رابوک

تعداد صفحات : ۵۵۴

۱۰۷۲ تست از کتاب درسی : تست طراحی شده از کتاب درسی

۲۶۷۵ تست شناسنامه دار : ۲۶۷۵ تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور, آزمون های کانون و طراحی شده از کتاب درسی

۹۴۰ آزمون : تست از آزمون های کانون